This used to be a frisbee.

see more of my toys

StumbleUpon logo StumbleUpon | del.icio.us logo del.icio.us